نسخه‌ى چاپى

در مورد دلایل بحران آخری

موضوع این ملاقات عمومی (کدام بحران سرمایه داری؟) بسیار گسترده است، تنها تجزیه و تحلیل از علل بحران و سؤال در مورد مفهوم بحران مورد برخورد قرار گرفته اند.

ا